Zorg

Zorg op onze school

Brede basiszorg

Als school hebben wij de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Zoals iedere ouder zorgt voor zijn/haar kind, zo zorgen wij ook als leerkracht voor onze leerlingen. Wij houden rekening met de verschillen tussen en eigenheden van  de kinderen.

Verhoogde zorg

Als klasleerkracht bieden wij een goed uitgebouwde zorg binnen de klas. Wanneer dit niet volstaat, wordt de hulp van de zorgjuf ingeroepen. Zij vangt de leerlingen individueel of in kleine groepjes op om hen extra begeleiding te geven voor een bepaald vak of vakonderdeel.

Uitbreiding van de zorg

Voor een klein aantal leerlingen volstaat zelfs deze hulp niet. Wij vragen dan, mits toestemming van de ouders, een intensieve begeleiding door het CLB of door externe hulpverleners zoals logo, kiné,…

Individueel aangepast curriculum

– aangepast curriculum binnen de klasgroep

– doorverwijzing naar bijzonder onderwijs

Leescarrousel

Elke week lezen de kinderen van L1, L2 en L3  in heel kleine groepjes onder leiding van een juf of leesouder. Om de motivatie hoog te houden bieden wij verschillende leesmaterialen aan : leesspelletjes, technisch lezen, begrijpend lezen, leeswoordenboek, moppen lezen, … De kinderen zitten in heterogene groepen. Dit wil zeggen dat een zwak lezertje samen in de groep zit met al een betere lezer. Zo kunnen ze optimaal leren van elkaar.

Oefenen voor lezen

Wij vinden als school lezen heel belangrijk om de volgende redenen:

  1. Lezen vormt de basis voor schoolsucces.
  2. Kinderen die goed kunnen lezen, leren veel meer.
  3. Goede lezers verwerven een grotere woordenschat en meer kennis van de wereld.
  4. Kunnen lezen heeft een positief effect op het algemeen functioneren: het geeft meer zelfvertrouwen.
  5. Kunnen lezen is ook nodig in andere vakken vb. het begrijpen van opdrachten, rekenverhalen lezen, …

Daarom krijgen zwakkere lezertjes in de loop van het schooljaar soms een leeskaftje mee naar huis. Ze krijgen elke week een andere leestekst van de zorgjuf. Gedurende een hele week oefenen zij 1 keer per dag dezelfde tekst. Uit ervaring weten wij, dat door het herhalend karakter van deze oefening, de kinderen vlot leren lezen.